bimari majaj
بیماریهای رایج روحی مزاج ها

 با بیماری های روحی رایج مزاج خود آشنا شوید

 

بیماریهای روحی رایج دموی ها (گرم و ترها) :

 • میل به سلطه بر دیگران و دستور دادن و زورگویی
 • میل به خود را برتر دیدن و تکبر
 • میل به لجبازی و کینه و تعصب کورکورانه
 • میل به انتقام
 • ریسک پذیری(غیر منطقی)
 • میل به دعوا و کتک کاری و خشونت
 • میل به رانندگی سریع
 • بی اعتنایی به تهدیدها و هشدارها و بی اعتنایی به سفارشات دیگران
 • سعی در اصلاح دیگران و شرایط به جای اصلاح خود
 • میل به شکایت زیاد و نپسندیدن دیگران
 • عذرخواهی و شکستن خود و اعتراف به اشتباه برای او خیلی سخت است؛
 • ظرفیت تحمل شان پایین است

بیماریهای روحی صفراییها (گرم و خشک ها) :

 مانند آتشند. خیلی به دموی ها شباهت دارند. یعنی زمینه میل به بیماری هایی که برای دموی ها گفته شد در صفرایی ها هم زیاد است. مثلاً قوه غضب و شهوت در این افراد زیاد است. خشم،

شهوت، میل به سلطه جویی، میلی ریاست، میل به برتری، میل به رهبری، اثرگذاری و عدم اثرپذیریشان زیاد است؛ اعتراف به اشتباه، تواضع، مدارا و عفو در این افراد، خیلی سختتر است؛

 سایر صفاتی که به دموی ها گفته شد. با اندک اختلاف در صفراییها نیز وجود دارد؛

اعتراف به اشتباه و تأیید مخالف و عذرخواهی از مخاطب و دیگران  خیلی برای صفرایی ها سخت است؛ صفرایی ها خیلی دیر اصلاح می شوند و خیلی دیر خراب میشوند، تغییر دادن این افراد، حتی اگر اشتباه هم کنند، خیلی سخت است. صفرایی ها مانند آتش و تابستان هستند.

 

بیماریهای روحی سودایی ها(سرد و خشک ها):

 • لذت کم از زندگی، همسر، فرزند، شغل و… ؛
 • اضطراب و نگرانی؛
 • وسواس فکری، خوراکی و عملی ؛
 • ترس زیاد ؛
 • ضعف اراده؛
 • دیر ارتباط برقرار کردن و دیر دوست شدن با دیگران؛
 • احتیاط زیاد ؛
 • در ظاهر حرف شنو ولی در باطن حرف نشو و لجباز هستند؛
 • خود خوری و درون گرایی؛
 • احساس نیاز به محبت؛
 • میل به کینه زیاد می شود؛
 • جلب رضایت سودایی ها سخت است؛
 • خیلی سخت پسند هستند؛
 • احساسات در این افراد کم است
 • خیلی کم ابراز محبت می کنند؛
 • خیلی کم مشورت می کنند؛
 • پراکندگی فکری پیدا می کنند؛
 • بسیاری از سرطانیها سودایی ها هستند

بیماریهای روحی بلغمی ها (سرد و ترها) :

 • کارها را ساده و سهل می گیرند؛
 • تنبلتر هستند؛
 • تکرار اشتباه و خطا و گناه در این افراد زیادتر می شود؛
 • اراده شان ضعیفتر می شود؛
 • کارهاشان را ناقص رها می کنند و به پایان نمی رسانند؛
 • کارهای تکراری اذیتشان می کند و اعصابشان خرد می شود؛
 • تحمل فشار و سختی زیاد را ندارند؛
 • حوصله کارهای ریز و دقیق را ندارند و به کلیات و ضروریات بسنده می کنند؛
 • زود تسلیم می شوند؛
 • خود را زیر مسؤولیت ها و کارهای سخت نمیبرند؛
 • قانون و قید و بند و نظم شدید را دوست ندارند و اذیت می شوند؛
 • مدیران خوبی نیستند؛
 • تخیلی شان قوی می شود و فکرشان پراکنده شده و یکجا نمی ماند و جولان دارد؛

زود اصلاح می شوند و زود خراب می شوند

bimari majaj