آذر ۱۰, ۱۳۹۷ علت سر گیجه

علت سیاهی رفتن چشم هنگام ایستادن چیست؟

سیاهی رفتن چشم و سرگیجه هنگام بلند شدن برای هر کسی اتفاق افتاده است. در صورتی که سرگیجه و سیاهی رفتن چشم به ندرت رخ دهد جای نگرانی نیست.

ادامه مطلب