خرداد ۱۲, ۱۳۹۷ گرگرفتگی پا

علت گرگرفتگی پا و درمان

به گفته حکیم کرد احساس سوزش گرگرفتگی در پاهای شما ممکن است، ناشی از آسیب عصبی در پاهایتان باشد، که نوروپاتی نام دارد ؛ اگر چه بسیاری از بیماری ها ،می تواند باعث گر گرفتگی پاها شود، اما دیابت، شایع ترین دلیل است

ادامه مطلب