شهریور ۱۳, ۱۳۹۷ ارتباط سایز سینه و هوش خانمها

ارتباط سایز سینه و هوش خانمها

ارتباط سایز پستان و هوش شاید تعجب آور باشد اما اندازه سایز پستان ها در خانم‌ها به طور تصاعدی در سال های اخیر رو به افزایش رفته است! این موضوع باعث شده است تا گروهی از محققین به دنبال علت برای این موضوع بروند.

ادامه مطلب